Pedagogisk veiledning for fjernundervisning i Muno

SANG | PIANO | GITAR | MUSIKKPRODUKSJON | BASS | SLAGVERK | LÅTSKRIVING

Denne veilederen baserer seg i hovedsak på erfaringsbasert kunnskap fra Munos egne lærere, og er utarbeidet av pedagogisk fagleder Marius Loftesnes. Veilederen er strukturert som et rammeverk til fjernundervisning, og er ment å fungere som et pedagogisk stillas, der lærerne selv definerer innhold og didaktisk differensiering. Dette rammeverket har blitt bearbeidet og videreutviklet siden første “koronabølge", og det vil bli foretatt justeringer i tiden fremover basert på lærernes erfaringer og tilbakemeldinger.

Basert på lærernes egne erfaringer har ikke kommunikasjonsplattformen for fjernundervisning særlig stor innvirkning på undervisningen. Så lenge den fungerer for lærer og elev, vil vi ikke legge noen føring på hvilken som skal tas i bruk. Eksempler på kommunikasjonsplattformer som har fungert godt for våre lærere er Skype, Zoom, Google Meet, Teams og FaceTime. Du kontakter selv elevene med infoen i timeplanen din for å utveksle brukernavn eller andre relevante detaljer. Det er også helt opp til hver enkelt elev hvordan de ønsker å bruke kommunikasjonsprogramvaren. Noen ønsker nok «full pakke», med lyd, video, og chat, mens andre elever bare ønsker noen av kommunikasjonsformene. Pass på å spørre hver enkelt elev hvordan hen ønsker at kommunikasjonen i fjernundervisningen skal foregå.

Fjernundervisning via nett byr på en del pedagogiske ramme- og miljøutfordringer. Det tekniske utstyret må være av funksjonell kvalitet (både lyd og bilde), og internetthastigheten bør være på minst 1.5 mbps1 opp/ned. Et klart råd fra mange lærere er at alle parter involvert i fjernundervisning bør i utgangspunktet bruke hodetelefoner, fordi dette både sikrer klarere lyd, men også hindrer ekko eller feedback. Et godt tips som mange lærere har opplyst om er å å bruke eksternt web-camera med “clips". Man kan da flytte rundt på kamera etter behov, og for eksempel feste det til et stativ. Dette vil gjøre muligheten for å fange det som faktisk er veldig viktig på kamera, og gjøre det svært enklere å “vise", slik man gjerne gjør i ordinær en-til-en undervisning. Yngre elever som er på nybegynnernivå har ofte spesielle utfordringer med fjernundervisning, og det kan være en god ide at foreldrene er med på timen, og kan fungere som pedagogens “forlengede arm". Dette kan være til hjelp generelt i undervisningen, og spesielt med tanke på å stemme instrument.

God formativ tilbakemelding og tett oppfølging av elevene er avgjørende for at fjernundervisning oppleves meningsfullt og lærerikt for elevene. Formativ tilbakemelding betyr at i stedet for å fokusere på måloppnåelse og kriterier som skal bedømmes, består vurderingen av prosessorienterte tilbakemeldinger som først og fremst adresserer hvordan eleven kan utvikle seg videre. Disse tilbakemeldingene kan gis både muntlig og skriftlig, gjerne med konkrete oppgaver som eleven kan jobbe videre med til neste gang.

Forhåndsproduserte videoer og lydopptak kan også være et godt tilskudd til fjernundervisningen, og kan bidra til å drive elevens motivasjon og utvikling i mellom fjernundervisningsøkter. Lærer kan f.eks. ta opp små snutter som er innholdsmessig relevant for hver elev, uten særlig fokus på andre rammebetingelser enn at utsnittet må fange relevant motorikk, og lyd- og bildekvalitet må være funksjonell.

En holistisk tilnærming til fjernundervisningen blir også pekt ut som en god måte å legge opp innhold av Munos lærere. Dette betyr at lærer i større grad fokuserer på et helhetlig bilde av musikkundervisningen, der teori og musikkhistorie går hånd i hånd med teknikkøvelser og innstudering av låter. Denne tilnærmingen passer godt til fjernundervisning fordi terskelen for å henvise til nett-kilder (med f.eks. informasjon om en låt eller en artist) oppleves mye lavere. Siden all undervisning allerede foregår i en nettbasert kommunikasjonsplattform, er kildene kun «ett klikk unna». En holistisk pedagogisk tilnærming er i all hovedsak et metodevalg, og det er viktig å presisere at lærerne selv velger hva som passer best for egen praksis.

Fjernundervisningen vil basere seg i stor grad på en-til-en pedagogikken lærer allerede bruker i sin vanlige musikkundervisning.


Soundtrap

Programvarevalg kan være spesielt viktig å tenke over når man skal gjennomføre fjernundervisning med en elev for første gang. Med en nettbasert kommunikasjonsplattform som først og fremst er utviklet med tanke på muntlig kommunikasjon (som for eksempel Skype), oppnår nok lærer og elev god kommunikasjon, men den har ingen videre spesifikk tilpasning for musikkundervisning. Munos samarbeidspartner Soundtrap har utviklet et musikkproduksjonsverktøy (DAW) som kan brukes til fjernundervisning. Man kan bruke det som et vanlig innspillingsprogram, der man spiller inn og så sender filer frem og tilbake, eller bruke delt-skjerm funksjonen i for eksempel Skype for liveundervisning. Men, det som gjør Soundtrap spesielt godt egnet til fjernundervisning er den interaktive kommunikasjonsdelen av programmet. Som lærer legger man til elever, og administrerer prosjektene. I tillegg finnes det muligheter for videokommunikasjon, som er en integrert del av selve programvaren. Soundtrap har laget en rekke youtube-tutorials for å bli kjent med programmet som vi anbefaler lærere å begynne med før de tar programvaren i bruk i undervisning. I perioden mars til september hadde alle Munos lærere og elever gratis tilgang til Soundtrap, og selv om ikke alle valgte å ta det i bruk, var responsen god blant de som gjorde det. I skrivende stund har ikke Muno og Soundtrap en avtale som sikrer alle lærer full tilgang, og de lærerne som ønsker det kan forespør dette i en epost til kundeservice (post@muno.no). Vi har stor tiltro til at Soundtrap kan bli en berikelse for de Munolærere som enda ikke har tatt det i bruk i sin fjernundervisning.

Virtuelle instrumenter
Om elever som skal ha fjernundervisning mangler instrument kan de som en midlertidig løsning ta i bruk gratis virtuelle instrumenter på nettet. Meningen med disse er ikke å være en replikasjon av ekte instrumenter, men et alternativ som kan by på nye perspektiver og læring:

Samling med mange instrumenter: https://www.musicca.com/tools

Alternativt piano: Virtual Piano.

Alternativt trommemaskin: https://drumbit.app/

Alternativt gitar: https://www.apronus.com/music/onlineguitar.htm

Alternativt sang: https://online-voice-recorder.com/