Pedagogisk veiledning for fjernundervisning i Muno

SANG | PIANO | GITAR | MUSIKKPRODUKSJON | BASS | SLAGVERK | LÅTSKRIVING

Denne veilederen baserer seg i hovedsak på erfaringsbasert kunnskap fra Munos egne lærere, og er utarbeidet av pedagogisk fagleder Marius Loftesnes. Veilederen er strukturert som et rammeverk til fjernundervisning, og er ment å fungere som et pedagogisk stillas, der lærerne selv definerer innhold og didaktisk differensiering. Dette rammeverket har blitt bearbeidet og videreutviklet siden første “koronabølge", og det vil bli foretatt justeringer i tiden fremover basert på lærernes erfaringer og tilbakemeldinger.

Basert på erfaringer vi har gjort oss de siste 11 måneder anbefaler vi nå alle lærere å bruke Zoom som standard kommunikasjonsplattform for all fjernundervisning. Det som skiller Zoom fra de andre alternativene er muligheten for å optimalisere frekvensområde og lydkvalitet i mye større grad enn sine konkurrenter. Den eneste begrensningen vi har oppdaget med Zoom er at man bare kan ha samtaler på 40 minutter når man er 3 eller flere i samtalen samtidig (i gratisversjonen). Heldigvis påvirker dette ikke Munos fjernundervisning i stor grad, fordi bort imot all undervisning er en-til-en, og så lenge eleven forlater samtalen før du aksepterer neste elev inn (dette kalles admit i Zoom) så aktiveres ikke denne begrensningen. Lengre ned på denne siden finner du en guide til hvordan du kan optimalisere lyden for fjernundervisning i Zoom.

Lærer har selv ansvar for å ta kontakt med elevene sine for å utveksle brukernavn/zoom-id eller andre relevante detaljer for å opprette kontakt. Det er helt opp til hver enkelt elev hvordan de ønsker å bruke kommunikasjonsprogramvaren. Noen ønsker nok «full pakke», med lyd, video, og chat, mens andre elever bare ønsker noen av kommunikasjonsformene.

Mange elever vil også ha stor nytte av å bruke Soundtrap som undervisningsverktøy i fjernundervisningen. Om du trenger inspirasjon til hvordan bruke Soundtrap i undervisningen kan du lese denne artikkelen med en munolærer og munoelev som bruker det fast i undervisningen. Det viktigste er at du passer på å legge til rette for at hver enkelt elev opplever at deres kommunikasjonsbehov i fjernundervisningen er møtt.

Fjernundervisning via nett byr på en del pedagogiske ramme- og miljøutfordringer. Det tekniske utstyret må være av funksjonell kvalitet (både lyd og bilde), og internetthastigheten bør være på minst 1.5 mbps1 opp/ned. Et klart råd fra mange lærere er at alle parter involvert i fjernundervisning bør i utgangspunktet bruke hodetelefoner, fordi dette både sikrer klarere lyd, men også hindrer ekko eller feedback. Et godt tips som mange lærere har opplyst om er å å bruke eksternt web-camera med “clips". Man kan da flytte rundt på kamera etter behov, og for eksempel feste det til et stativ. Dette vil gjøre muligheten for å fange det som faktisk er veldig viktig på kamera, og gjøre det svært enklere å “vise", slik man gjerne gjør i ordinær en-til-en undervisning. Yngre elever som er på nybegynnernivå har ofte spesielle utfordringer med fjernundervisning, og det kan være en god ide at foreldrene er med på timen, og kan fungere som pedagogens “forlengede arm". Dette kan være til hjelp generelt i undervisningen, og spesielt med tanke på å stemme instrument.

God formativ tilbakemelding og tett oppfølging av elevene er avgjørende for at fjernundervisning oppleves meningsfullt og lærerikt for elevene. Formativ tilbakemelding betyr at i stedet for å fokusere på måloppnåelse og kriterier som skal bedømmes, består vurderingen av prosessorienterte tilbakemeldinger som først og fremst adresserer hvordan eleven kan utvikle seg videre. Disse tilbakemeldingene kan gis både muntlig og skriftlig, gjerne med konkrete oppgaver som eleven kan jobbe videre med til neste gang.

Forhåndsproduserte videoer og lydopptak kan også være et godt tilskudd til fjernundervisningen, og kan bidra til å drive elevens motivasjon og utvikling i mellom fjernundervisningsøkter. Lærer kan f.eks. ta opp små snutter som er innholdsmessig relevant for hver elev, uten særlig fokus på andre rammebetingelser enn at utsnittet må fange relevant motorikk, og lyd- og bildekvalitet må være funksjonell.

En holistisk tilnærming til fjernundervisningen blir også pekt ut som en god måte å legge opp innhold av Munos lærere. Dette betyr at lærer i større grad fokuserer på et helhetlig bilde av musikkundervisningen, der teori og musikkhistorie går hånd i hånd med teknikkøvelser og innstudering av låter. Denne tilnærmingen passer godt til fjernundervisning fordi terskelen for å henvise til nett-kilder (med f.eks. informasjon om en låt eller en artist) oppleves mye lavere. Siden all undervisning allerede foregår i en nettbasert kommunikasjonsplattform, er kildene kun «ett klikk unna». En holistisk pedagogisk tilnærming er i all hovedsak et metodevalg, og det er viktig å presisere at lærerne selv velger hva som passer best for egen praksis.

Fjernundervisningen vil basere seg i stor grad på en-til-en pedagogikken lærer allerede bruker i sin vanlige musikkundervisning.


Optimalisering av Zoom for fjernundervisning 

Av Asle Bråthen

Fjernundervisning er på de fleste tilgjengelige kommunikasjonsverktøyene ikke helt optimalt ettersom lydprosesseringen som skjer i bakgrunnen av programmet tolker (og sorterer ut) mye av frekvensene som bakgrunnsstøy. Heldigvis går det an å forbi denne prosesseringen i kommunikasjonsverktøyet Zoom, og fremgangsmåten vil bli redegjort nedenunder. 

1) Gå inn på audio innstillingene igjen, som tidligere henvist til. 

2) Fjern avhuking for “Automatically adjust microphone volume". Denne skal altså være tom, som vist i bildet under. 

3) Under “Suppress Background Noise" velger dere “Low".

4) Scroll litt ned og under “Music and Professionals Audio" skal Show in-meeting Option to “Enable Original Sound" from microphone være huket av. Denne er spesielt viktig!

5) “High Fidelity Music Mode" kan være huket av, men det krever at du har en god PC og bra båndbredde. Huk av på eget ansvar 😊

6) “Echo Cancellation" og “Stereo Audio" skal ikke være huket av. Innstillingene skal da se sånn ut:

7) Når møtet vårt begynner så må dere trykke på “Turn On Original Sound"-knappen oppe til venstre. Da skal zoom sende ufiltrert mikrofonlyd til mottaker av samtalen. Knappen ser sånn ut:

Dersom dere bruker nettbrett eller mobil, skal de samme innstillingene finnes under settings og “Meetings"

Det er en fordel om dere kan lage en bruker til zoom, sånn at dere kan justere innstillingene her før timen begynner, og at innstillingene lagrer seg til neste gang. Det går også an å høre hvordan lyden du sender til din lærer er, ved å «filme» møtet. Dette kan du gjøre med deg selv som eneste deltaker i møtet. Sjekk om instrument- eller vokallyden er god, og om det er mulig å høre deg prate også. Du filmer møtet ved å trykke på «record» på menyen nede i møtebildet som vist under:

Det anbefales å ta en sånn sjekk før undervisningen begynner – så slipper man bruke tid på dette i den verdifulle tiden sammen med din elev/lærer. Da får man mest mulig utbytte av timen!


Soundtrap

Programvarevalg kan være spesielt viktig å tenke over når man skal gjennomføre fjernundervisning med en elev for første gang. Med en nettbasert kommunikasjonsplattform som først og fremst er utviklet med tanke på muntlig kommunikasjon (som for eksempel Skype), oppnår nok lærer og elev god kommunikasjon, men den har ingen videre spesifikk tilpasning for musikkundervisning. Munos samarbeidspartner Soundtrap har utviklet et musikkproduksjonsverktøy (DAW) som kan brukes til fjernundervisning. Man kan bruke det som et vanlig innspillingsprogram, der man spiller inn og så sender filer frem og tilbake, eller bruke delt-skjerm funksjonen i for eksempel Skype for liveundervisning. Men, det som gjør Soundtrap spesielt godt egnet til fjernundervisning er den interaktive kommunikasjonsdelen av programmet. Som lærer legger man til elever, og administrerer prosjektene. I tillegg finnes det muligheter for videokommunikasjon, som er en integrert del av selve programvaren. Soundtrap har laget en rekke youtube-tutorials for å bli kjent med programmet som vi anbefaler lærere å begynne med før de tar programvaren i bruk i undervisning. I perioden mars til september hadde alle Munos lærere og elever gratis tilgang til Soundtrap, og selv om ikke alle valgte å ta det i bruk, var responsen god blant de som gjorde det. I skrivende stund har ikke Muno og Soundtrap en avtale som sikrer alle lærer full tilgang, og de lærerne som ønsker det kan forespør dette i en epost til kundeservice (post@muno.no). Vi har stor tiltro til at Soundtrap kan bli en berikelse for de Munolærere som enda ikke har tatt det i bruk i sin fjernundervisning.


Virtuelle instrumenter
Om elever som skal ha fjernundervisning mangler instrument kan de som en midlertidig løsning ta i bruk gratis virtuelle instrumenter på nettet. Meningen med disse er ikke å være en replikasjon av ekte instrumenter, men et alternativ som kan by på nye perspektiver og læring:

Samling med mange instrumenter: https://www.musicca.com/tools

Alternativt piano: Virtual Piano.

Alternativt trommemaskin: https://drumbit.app/

Alternativt gitar: https://www.apronus.com/music/onlineguitar.htm

Alternativt sang: https://online-voice-recorder.com/


Leder for pedagogikk, forskning & utvikling

Marius Loftesnes